INTERA TP odvela pet mostarskih studenata na Entrepreneurs Academy u Dayton